Hỗ trợ trực tuyến

0902 388 486
Kinh doanh
Kinh doanh
Hotline: 0902 38 8486
kd.quoctehuunghi@gmail.com
Kinh doanh 1
Kinh doanh 1
Hotline: 0983 553 994
kd@quoctehuunghi.com
Kinh doanh 2
Kinh doanh 2
Hotline: 0932 788 486
xnk.quoctehuunghi@gmail.com

Giải pháp công nghệ

Hình ảnh

  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty

Video

Catalogs and Literature

Liên hệ hỗ trợ

Sản phẩm quan tâm *Lời nhắn *Họ tên *Công ty *Điện thoại *Email *


Trang chủ / WIDIN / ENDMILL series / Zamus Star Series / ZSLNB....-..-. series
  • ZSLNB....-..-. series

The effective neck length shown is not an exact value and to avoid contact with the workpiece,

we recommend the user control the precise value of this length.

ZSLNB....-..-. series 

EDP. No.

 

ZSLNB2001-0.2

ZSLNB2001-0.3

ZSLNB2001-0.5

Dimension(mm)

Effective Neck Length

STOCK

R

 

0.05

D

 

0.1

L2

0.2

L1

 

0.08

d1

 

0.08

L3

 

45

d3

 

4

θ

11.8

0.5°

0.3

0.3

1.5°

0.3

0.4

0.4

0.3

11.7

0.4

0.4

0.5

0.5

0.5

0.5

11.4

0.6

0.7

0.7

0.7

0.8

ZSLNB2002-0.5

ZSLNB2002-1

ZSLNB2002-1.5

ZSLNB2002-2

ZSLNB2002-2.5

ZSLNB2002-3.0

 

 

 

0.1

 

 

 

0.2

0.5

 

 

 

0.15

 

 

 

0.17

 

 

 

50

 

 

 

4

11.5

1.2

1.3

1.5

1.6

2.0

1

10.9

1.7

1.9

2.1

2.3

2.7

1.5

10.4

2.3

2.5

2.8

3.0

3.4

2

9.9

2.8

3.1

3.4

3.6

4.1

2.5

9.5

3.4

3.7

4.0

4.2

4.7

3

9.1

3.9

4.3

4.6

4.9

5.4

ZSLNB2003-1

ZSLNB2003-1.5

ZSLNB2003-2

ZSLNB2003-2.5

ZSLNB2003-3

 

 

0.15

 

 

0.3

1

 

 

0.25

 

 

0.27

 

 

50

 

 

4

10.9

1.7

1.9

2.1

2.3

2.7

1.5

10.4

2.3

2.5

2.7

3.0

3.4

2

9.9

2.8

3.1

3.4

3.6

4.0

2.5

9.5

3.4

3.7

4.0

4.2

4.7

3

9.1

3.9

4.3

4.6

4.8

5.3

ZSLNB2004-1

ZSLNB2004-1.5

ZSLNB2004-2

ZSLNB2004-2.5

ZSLNB2004-3

ZSLNB2004-3.5

ZSLNB2004-4

ZSLNB2004-4.5

 

 

 

 

0.2

 

 

 

 

0.4

1

 

 

 

 

0.3

 

 

 

 

0.37

 

 

 

 

50

 

 

 

 

4

11.0

1.7

1.9

2.1

2.3

2.7

1.5

10.4

2.3

2.5

2.7

2.9

3.4

2

9.9

2.8

3.1

3.4

3.6

4.0

2.5

9.5

3.4

3.7

4.0

4.2

4.7

3

9.1

3.9

4.3

4.6

4.8

5.3

3.5

8.7

4.5

4.8

5.2

5.4

6.0

4

8.3

5.0

5.4

5.7

6.0

6.6

4.5

8.0

5.6

6.0

6.3

6.6

7.2

ZSLNB2005-1

ZSLNB2005-2

ZSLNB2005-3

ZSLNB2005-4

ZSLNB2005-5

ZSLNB2005-6

ZSLNB2005-8

 

 

 

0.25

 

 

 

0.5

1

 

 

 

0.35

 

 

 

0.47

 

 

 

50

 

 

 

4

11.0

1.7

1.9

2.1

2.3

2.6

2

9.9

2.8

3.1

3.3

3.6

4.0

3

9.0

3.9

4.3

4.6

4.8

5.3

4

8.3

5.0

5.4

5.7

6.0

6.6

5

7.7

6.1

6.5

6.9

7.2

7.8

6

7.1

7.2

7.6

8.0

8.4

9.0

8

6.3

9.3

9.9

10.3

10.7

11.4

 

EDP. No.

Dimension(mm)

Effective Neck Length

STOCK

R

D

L2

L1

d1

L3

d3

θ

0.5°

1.5°

ZSLNB2014-8

 

 

8

 

 

50

 

5.5

9.4

9.9

10.3

10.7

11.3

ZSLNB2014-12

0.7

1.4

12

1.3

1.34

55

4

4.3

13.6

14.2

14.7

15.2

15.9

ZSLNB2014-16

 

 

16

 

 

 

3.5

17.8

18.5

19.1

19.6

21.2

ZSLNB2015-4

ZSLNB2015-6

ZSLNB2015-8

ZSLNB2015-10

ZSLNB2015-12

ZSLNB2015-14

ZSLNB2015-16

ZSLNB2015-20

 

 

 

 

0.75

 

 

 

 

1.5

4

 

 

 

 

1.35

 

 

 

 

1.44

 

50

 

 

 

 

4

7.7

5.1

5.4

5.7

6.0

6.5

6

6.4

7.3

7.7

8.0

8.4

9.0

8

5.4

9.4

9.9

10.3

10.7

11.3

10

4.7

11.5

12.1

12.5

12.9

13.7

12

 

55

4.2

13.6

14.2

14.7

15.2

15.9

14

3.8

15.7

16.4

16.9

17.4

18.5

16

3.4

17.8

18.5

19.1

19.6

21.1

20

60

2.9

22.0

22.8

23.4

24.0

-

                             

 

Facebook

Sản phẩm quan tâm *

Lời nhắn *

Họ tên *

Công ty *

Điện thoại *

Email *


lên đầu trang