Hỗ trợ trực tuyến

0902 388 486
Kinh doanh
Kinh doanh
Hotline: 0902 38 8486
kd.quoctehuunghi@gmail.com
Kinh doanh 1
Kinh doanh 1
Hotline: 0983 553 994
kd@quoctehuunghi.com
Kinh doanh 2
Kinh doanh 2
Hotline: 0932 788 486
xnk.quoctehuunghi@gmail.com

Giải pháp công nghệ

Hình ảnh

  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty

Video

Catalogs and Literature

Liên hệ hỗ trợ

Sản phẩm quan tâm *Lời nhắn *Họ tên *Công ty *Điện thoại *Email *


Trang chủ / WIDIN / ENDMILL series / Zamus Star Series / ZSLNR....-.. series
  • ZSLNR....-.. series

The effective neck length shown is not an exact value and to avoid contact with the workpiece,

we recommend the user control the precise value of this length.

 ZSLNR....-..-. series

EDP. No.

ZSLNR2002-0.5-005

ZSLNR2002-1-005

ZSLNR2002-1.5-005

ZSLNR2002-2-005

Dimension(mm)

Effective Neck Length

STOCK

D

 

0.2

R

 

0.05

L2

0.5

L1

 

0.15

d1

 

0.17

L3

 

50

d3

 

4

θ

11.4

0.5°

0.9

1.0

1.5°

1.0

1.1

1.2

1

10.9

1.6

1.7

1.9

2.0

2.3

1.5

10.3

2.1

2.3

2.5

2.7

3.0

2

9.9

2.8

3.1

3.4

3.6

4.1

ZSLNR2003-1-005

ZSLNR2003-1.5-005

ZSLNR2003-2-005

ZSLNR2003-2.5-005

ZSLNR2003-3-005

 

 

0.3

 

 

0.05

1

 

 

0.25

 

 

0.27

 

 

50

 

 

4

10.8

1.4

1.5

1.6

1.7

1.9

1.5

10.3

2.1

2.3

2.5

2.7

3.0

2

9.8

2.7

2.9

3.1

3.3

3.6

2.5

9.4

3.2

3.5

3.7

3.9

4.3

3

9.0

3.9

4.3

4.6

4.9

5.4

ZSLNR2004-1-005

ZSLNR2004-1.5-005

ZSLNR2004-2-005

ZSLNR2004-2.5-005

ZSLNR2004-3-005

ZSLNR2004-3.5-005

ZSLNR2004-4-005

ZSLNR2004-2-01

ZSLNR2004-3-01

ZSLNR2004-4-01

 

 

 

 

 

0.4

 

 

 

0.05

1

 

 

 

 

 

0.3

 

 

 

 

 

0.37

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

4

10.8

1.4

1.5

1.6

1.7

1.9

1.5

10.3

2.0

2.1

2.2

2.3

2.5

2

9.8

2.7

2.9

3.1

3.3

3.6

2.5

9.4

3.2

3.5

3.7

3.9

4.3

3

9.0

3.8

4.0

4.3

4.5

4.9

3.5

8.6

4.3

4.6

4.9

5.1

5.5

4

8.3

5.0

5.4

5.8

6.1

6.6

 

0.1

2

9.8

2.7

2.9

3.1

3.3

3.6

3

9.0

3.8

4.0

4.3

4.5

4.9

4

8.3

5.0

5.4

5.8

6.1

6.6

ZSLNR2005-1-005

ZSLNR2005-2-005

ZSLNR2005-3-005

ZSLNR2005-4-005

ZSLNR2005-5-005

ZSLNR2005-6-005

ZSLNR2005-1-01

ZSLNR2005-2-01

ZSLNR2005-3-01

 

 

 

 

0.5

 

 

 

0.05

1

 

 

 

 

0.35

 

 

 

 

0.47

 

 

 

 

50

 

 

 

 

4

10.8

1.4

1.5

1.6

1.7

1.9

2

9.7

2.5

2.6

2.8

2.9

3.1

3

8.9

3.8

4.0

4.3

4.5

4.9

4

8.2

4.8

5.2

5.4

5.7

6.1

5

7.6

6.1

6.6

6.9

7.3

7.8

6

7.0

7.2

7.7

8.1

8.4

9.0

 

0.1

1

10.8

1.4

1.5

1.6

1.7

1.9

2

9.8

2.5

2.6

2.8

2.9

3.1

3

8.9

3.8

4.0

4.3

4.5

4.9

 

EDP. No.

Dimension(mm)

Effective Neck Length

STOCK

D

R

L2

L1

d1

L3

d3

θ

0.5°

1.5°

ZSLNR2005-4-01

 

 

4

 

 

 

 

8.2

4.8

5.2

5.4

5.7

6.1

ZSLNR2005-5-01

0.5

0.1

5

0.35

0.47

50

4

7.6

6.1

6.5

6.9

7.2

7.8

ZSLNR2005-6-01

 

 

6

 

 

 

 

7.1

7.2

7.7

8.1

8.4

9.0

ZSLNR2006-2-01

ZSLNR2006-4-01

ZSLNR2006-6-01

ZSLNR2006-8-01

ZSLNR2006-10-01

 

 

0.6

 

 

0.1

2

 

 

0.4

 

 

0.57

 

 

50

 

 

4

9.7

2.5

2.6

2.8

2.9

3.1

4

8.1

4.8

5.2

5.4

5.7

6.1

6

7.0

7.2

7.7

8.1

8.4

9.0

8

6.1

9.3

9.9

10.3

10.7

11.4

10

5.5

11.5

12.1

12.5

13.0

13.7

                             

 

Facebook

Sản phẩm quan tâm *

Lời nhắn *

Họ tên *

Công ty *

Điện thoại *

Email *


lên đầu trang