Hỗ trợ trực tuyến

0902 388 486
Kinh doanh
Kinh doanh
Hotline: 0902 38 8486
kd.quoctehuunghi@gmail.com
Kinh doanh 1
Kinh doanh 1
Hotline: 0983 553 994
kd@quoctehuunghi.com
Kinh doanh 2
Kinh doanh 2
Hotline: 0932 788 486
xnk.quoctehuunghi@gmail.com

Giải pháp công nghệ

Hình ảnh

  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty

Video

Catalogs and Literature

Liên hệ hỗ trợ

Sản phẩm quan tâm *Lời nhắn *Họ tên *Công ty *Điện thoại *Email *


Trang chủ / WIDIN / ENDMILL series / Zamus Star Series / ZSLNS40....-.. series
  • ZSLNS40....-.. series

The effective neck length shown is not an exact value and to avoid contact with the workpiece, 
we recommend the user control the precise value of this length.

ZSLNS40....-.. series 

EDP. No.

 

ZSLNS4010-4

Dimension(mm)

Effective Neck Length

STOCK

D

 

1

L2

4

L1

 

1.5

d1

 

0.96

L3

 

50

d3

 

4

θ

7.7

0.5°

5.1

5.5

1.5°

5.8

6.1

6.6

ZSLNS4010-6

6

6.6

7.2

7.7

8.1

8.4

9.1

ZSLNS4010-8

8

5.7

9.4

9.9

10.4

10.7

11.4

ZSLNS4010-10

10

5.0

11.5

12.1

12.6

13.0

13.7

ZSLNS4015-4

 

 

 

 

 

1.5

4

 

 

 

 

 

2.25

 

 

 

 

 

1.44

 

50

 

 

 

 

 

4

7.2

5.2

5.5

5.9

6.2

6.7

ZSLNS4015-6

6

6.0

7.3

7.8

8.1

8.5

9.1

ZSLNS4015-8

8

5.1

9.4

10.0

10.4

10.8

11.5

ZSLNS4015-10

10

4.5

11.6

12.1

12.6

13.0

13.8

ZSLNS4015-12

12

 

55

4.0

13.7

14.3

14.8

15.3

16.1

ZSLNS4015-14

14

3.6

15.8

16.5

17.0

17.5

18.7

ZSLNS4015-16

16

3.3

17.9

18.6

19.2

19.7

-

ZSLNS4015-18

18

60

3.0

20.0

20.7

21.3

21.9

-

ZSLNS4015-20

20

2.8

22.0

22.9

23.5

24.1

-

ZSLNS4015-25

25

65

2.4

27.3

28.1

28.8

30.0

-

ZSLNS4020-4

 

 

 

 

 

2

4

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

1.92

 

50

 

 

 

 

 

4

6.5

5.3

5.6

5.9

6.2

6.7

ZSLNS4020-6

6

5.3

7.4

7.8

8.2

8.5

9.1

ZSLNS4020-8

8

4.5

9.5

10.0

10.4

10.8

11.5

ZSLNS4020-10

10

3.9

11.6

12.2

12.7

13.1

13.8

ZSLNS4020-12

12

 

55

3.4

13.7

14.3

14.9

15.3

16.1

ZSLNS4020-14

14

3.1

15.8

16.5

17.0

17.5

18.8

ZSLNS4020-16

16

2.8

17.9

18.6

19.2

19.7

-

ZSLNS4020-18

18

60

2.6

20.0

20.8

21.4

21.9

-

ZSLNS4020-20

20

2.4

22.1

22.9

23.5

24.1

-

ZSLNS4020-25

25

60

2.0

27.3

28.2

28.9

-

-

ZSLNS4020-30

30

70

1.7

32.5

33.4

34.4

-

-

ZSLNS4025-8

 

 

 

 

2.5

8

 

 

 

 

3.75

 

 

 

 

2.4

50

 

 

 

 

4

3.7

9.6

10.1

10.5

10.9

11.5

ZSLNS4025-10

10

3.1

11.7

12.2

12.7

13.1

13.8

ZSLNS4025-12

12

 

55

2.7

13.8

14.4

14.9

15.3

-

ZSLNS4025-14

14

2.4

15.9

16.5

17.1

17.5

-

ZSLNS4025-16

16

2.2

18.0

18.7

19.2

19.7

-

ZSLNS4025-18

18

60

2.0

20.1

20.8

21.4

-

-

ZSLNS4025-20

20

1.8

22.1

22.9

23.5

-

-

ZSLNS4025-25

25

65

1.5

27.3

28.2

-

-

-

ZSLNS4025-30

30

70

1.3

32.6

33.5

-

-

-

 

EDP. No.

 

ZSLNS4030-8

ZSLNS4030-10

ZSLNS4030-12

ZSLNS4030-14

ZSLNS4030-16

ZSLNS4030-18

ZSLNS4030-20

ZSLNS4030-25

ZSLNS4030-30

ZSLNS4030-35

ZSLNS4030-40

Dimension(mm)

Effective Neck Length

STOCK

D

 

 

 

 

 

3

L2

8

L1

 

 

 

 

 

4.5

d1

 

 

 

 

 

2.88

L3

55

d3

 

 

 

 

 

6

θ

5.6

0.5°

9.6

10.1

1.5°

10.5

10.9

11.5

10

5.0

11.7

12.3

12.7

13.1

13.8

12

 

 

60

4.5

13.8

14.4

14.9

15.4

16.3

14

4.1

15.9

16.6

17.1

17.6

18.9

16

3.7

18.0

18.7

19.3

19.8

21.6

18

3.4

20.1

20.8

21.4

21.9

24.2

20

65

3.2

22.2

23.0

23.6

24.2

26.9

25

70

2.7

27.4

28.2

28.9

30.2

-

30

75

2.4

32.6

33.5

34.5

36.2

-

35

80

2.1

37.7

38.7

40.2

42.2

-

40

90

1.9

42.9

43.9

45.9

-

-

 

                         

Facebook

Sản phẩm quan tâm *

Lời nhắn *

Họ tên *

Công ty *

Điện thoại *

Email *


lên đầu trang